VÝROČNÍ ZPRÁVA ZK 2010

V roce 2010 prodělal Zoologický klub mnoho převratných změn. Nejprve došlo k dohadování kvůli financování sborníku Fauna Bohemiae Septentrionalis, kdy vzhledem k předchozí dohodě tří zúčastněných zoologických zahrad přišla na řadu v podání žádosti na MŽP ohledně financování sborníku FBS Zoo Děčín. Díky tomu se zjistily nesrovnalosti ve stanovách a fungování Zoologického klubu, včetně placení příspěvků apod. Zoo Děčín nakonec žádost podala, MŽP finanční příspěvek poskytlo, sborník FBS, Tomus 34, byl vytištěn (podzim 2010) a Zoologickou zahradou Děčín zaslán na adresy institucí a jednotlivců stejně jako v minulých letech.

Zároveň během roku probíhala diskuze všech tří ředitelů o dalším fungování Zoologického klubu, jeho původní forma (sdružení fyzických a právnických osob) se jevila jako nešťastná a bylo rozhodnuto o změně na občanské sdružení. Obě zbývající zoologické zahrady, jak Děčín, tak Chomutov, posléze neprojevily zájem být i nadále členy, takže Zoologický klub pokračuje ve své činnosti v úzké spolupráci již pouze s jednou zoo, a to Zoo Ústí nad Labem, tak jako tomu bylo od roku 1973 do roku 2000.

Zoologický klub se transformoval na občanské sdružení a v souvislosti s těmito změnami musely být upraveny i Stanovy ZK a jednotlivé řády (jednací, organizační a volební). Tyto administrativní záležitosti byly projednány na Valné hromadě dne 13. listopadu, které se zúčastnilo celkem 22 členů. Všichni byli seznámeni se změnami, které posléze také odhlasovali. Dalším důležitým momentem byla volba nového výboru ZK a nové revizní komise. Do výboru byli navrženi a schváleni Ing. Věra Vrabcová (předseda), Ing. Petra Padalíková, Jiří Hejduk, Pavlína Slámová a Oldřich Rajchl. Členy revizní komise byli zvoleni Roman Najbert (předseda), Lenka Králová a Iveta Kalousová. Členové byli na Valné hromadě seznámeni s dalšími důležitými záležitostmi (spolupráce se zoo na základě smlouvy, nábor nových členů, vytvoření nového loga, vznik webových stránek ZK, nutnost předat finanční záležitosti zkušenému účetnímu…).

Byla otevřena diskuze o budoucnosti sborníku FBS. Jednak je důležité zajistit finanční prostředky pro jeho výrobu, neboť v příštích letech nebude pravděpodobně možné využít účelové zdroje zoo (MŽP) a bude třeba vstoupit do jednání se sponzory. Dále se ukázalo, že odborná prestiž FBS není příliš velká a s tím možná souvisí množství a kvalita příspěvků. Do budoucna bude nutné využít dalších možností ke získání větší atraktivnosti, včetně barevného tisku. Další (a levnější) možností by byl přechod z tištěné podoby na elektronickou. Vše bude záviset na výši financí a množství a kvalitě příspěvků.

Velká změna, která se dotkne všech členů od roku 2011, nastala ve výši členského příspěvku a vyvolala dlouhou diskuzi mezi jednotlivými členy. Vzhledem ke snaze zvětšit členskou základnu, a tudíž nabídnout členům ZK větší benefity, byly navrženy tyto výhody: volný vstup do Zoo Ústí nad Labem po celý rok; čtvrtletní setkání členů s poutavou přírodopisnou přednáškou; zasílání pravidelného čtvrtletníku o novinkách v zoo; možnost publikování ve sborníku FBS. V této návaznosti byl členský příspěvek pro dospělou osobu navržen na 780 Kč, pro dítě od 12 let, studenta a důchodce na 390 Kč. Výše příspěvků vyvolala mezi členy diskuzi, všichni sice souhlasili s navýšením oproti stávajícímu stavu (100 Kč pro dospělou osobu, 50 Kč pro děti a studenty), ale ne v tak velké výši. Členové však byli upozorněni na možnost ztráty spolupráce se zoo, tudíž ztrátu výhodného vstupu do zoo a možnosti využívání Zooškoly pro přednášky, dále problémy s financováním FBS apod., takže nakonec byla výše nového příspěvku většinou hlasů schválena.

Změny Stanov ZK byly spolu se zápisem z VH ze dne 13. 11 2010 odeslány na Ministerstvo vnitra se žádostí o registraci změn, které byly ke dni 24. 11. 2010 vzaty na vědomí.

V průběhu roku 2010 proběhla celkem tři setkání členů, která byla doplněna přednáškami s výjimkou setkání posledního, kdy se přednášející nedostavil. První setkání proběhlo 20. března 2010 a jednalo se o jednu z prvních projekcí dokumentárního filmu o záchranném projektu POSLEDNÍ ŠANCE PRO SEVERNÍ BÍLÉ NOSOROŽCE doplněná zajímavým komentářem přímého účastníka Jiřího Bálka. Druhé setkání proběhlo 19. června 2010 s přednáškou a prezentací fotografií Oldřicha Rajchla o ne příliš známém koutu přírody – KAMČATCE. Třetí setkání a zároveň valná hromada proběhla 13. listopadu 2010 s výše uvedeným programem, ale bohužel bez avizované přednášky PŘÍRODA PAPUI NOVÉ GUINEI.

HOSPODAŘENÍ ZK V ROCE 2010

Stav k 31. 12. 2009

18.699,08 Kč

Příjmy za rok 2010:

členské příspěvky 3.150,00 Kč
úroky 14,81 Kč
Celkem 3.164,81 Kč

Výdaje za rok 2010:

poštovné (pozvánky) 297,00 Kč
www – platba domény 1.522,00 Kč
poplatky za vedení účtu u ČS 907,00 Kč
ceny za bankovní výpisy 294,0 Kč
Celkem 3.020,00 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2010

18.843,89 Kč