VÝROČNÍ ZPRÁVA ZK 2011

V roce 2011 fungoval Zoologický klub plně ve změněné podobě, tedy jako samostatné občanské sdružení, samozřejmě s velkou podporou ústecké zoologické zahrady. Zároveň se činnost zaměřila na větší sounáležitost s děním v zoo, snahou je přiblížit členům ZK i zákulisí zoo a vnitřní záležitosti, který se mnohdy běžný návštěvník ani nedozví. Tímto způsobem by se ZK měl stát atraktivním nejen pro klasické přírodovědce, kteří chodí pravidelně do přírody pozorovat živočichy naší fauny, ale i pro milovníky exotických zvířat, kteří se chtějí více přiblížit životu v zoo.

V roce 2011 zabezpečoval chod ZK pětičlenný výbor, který se scházel v případě potřeby, tj. buď před každým setkáním členů k sestavení a upřesnění programu nebo při výjimečném projednávání důležitých záležitostí i mimo tento termín. Výbor ZK ve složení Ing. Věra Vrabcová (předseda), Ing. Petra Padalíková, Jiří Hejduk, Pavlína Slámová a Oldřich Rajchl se sešel celkem šestkrát, mimo to členové spolu během roku komunikovali prostřednictvím e-mailů. Bohužel, ke konci roku se Jiří Hejduk kvůli nedostatku času vzdal aktivit nejen ve výboru ZK, ale i samotného členství v ZK.

Členové ZK se sešli v Zooškole Heinricha Lumpeho celkem čtyřikrát, jednou na jednání Valné hromady v lednu a dále cca každé tři měsíce na třech dalších pravidelných setkáních. Součástí každé společné schůzky byly kromě projednávání organizačních záležitostí i prezentace chovu konkrétního druhu včetně návštěvy zákulisí na závěr celého setkání. Největší část programu byla samozřejmě věnována poutavé cestopisné přednášce doplněné velkým množstvím obrazového materiálu.

Jednotlivá setkání:

V sobotu 22. ledna 2011 proběhla Valná hromada, na které se díky projednávání velkého množství organizačních záležitostí nedostávalo času k prezentaci a společné prohlídce. Proběhla přednáška Mgr. Stanislava Lhoty, Ph. D. s názvem Teskný záliv – o historii jedné rezervace na Borneu, o tom, jak výzkum opic musel ustoupit před jejich ochranou, o tom, jak se palmový olej a biodiesel stává největší hrozbou pro budoucnost indonéských pralesů.

V sobotu 4. června 2011 se konalo druhé setkání, na kterém chovatelka Zdena Nyáriová přítomným přiblížila chov lvíčků zlatých a zejména problémy při odchovech narozených mláďat. Toto téma bylo doplněno prohlídkou pavilonu exotária, kde se členové ZK podívali také do přípravny a manipulační místnosti a částečně nahlédli i do zázemí ke zvířatům. Přednáška Ing. Petry Padalíkové s názvem Kostarika – brána do tropů Nového světa byla zaměřena na cestu po jedné z nejkrásnějších zemí Jižní Ameriky, na návštěvu národních parků a setkání se zvířaty.

V sobotu 17. září 2011 proběhlo třetí setkání, které bylo zacíleno na chov slonů, kterým je ústecká zoo proslulá. Historii, současnost i výhled do budoucna prezentovali chovatelé Jan Javůrek a Petr Kiebel. Po skončení programu v Zooškole navštívili členové ZK obě slonice Kalu a Delhi v jejich výběhu a prohlédli si i zázemí jejich pavilonu. Přednáška s názvem Příroda a kultura Nové Guineje byla zajištěna Mgr. Antonínem Krásou a týkala se vyprávění o fauně i flóře druhého největšího ostrova světa, ale také o místních lidech a jejich kultuře.

V sobotu 3. prosince 2011 se konalo poslední setkání tohoto roku, které se zaměřilo na historii chovu zeber Hartmannové. Téma bylo zvoleno s ohledem na otevření nového ustájení pro zebry, ke kterému došlo pět týdnů před setkáním ZK, takže samozřejmostí byla návštěva tohoto pavilonu, pro návštěvníky nepřístupného. O hlavní část setkání, přednášku s názvem Za gorilami do Středoafrické republiky se postarala Barbora Kalousová, která strávila několik měsíců v Africe, kde se účastnila zajímavého ochranářského a výzkumného projektu.

Důležitou oblastí činnosti ZK je příprava a vydávání sborníku Fauna Bohemiae septentrionalis, který je vydáván Zoologickou zahradou Ústí nad Labem. V roce 2011 byl vydán již 35. ročník, jehož obsahem byly tradičně příspěvky členů zaměřené na pozorování živočišných druhů ve volné přírodě, ale také články o úspěšných odchovech v ústecké zoo v roce 2010 či další zajímavé příspěvky. Sborník FBS byl i přes počáteční skepsi nakonec financován Ministerstvem životního prostředí, zbytek věnovala firma člena ZK Václava Šutery (Juros, s. r. o.) – děkujeme! V roce 2011 bylo také vydáno šesté Supplementum s názvem Návrh Červeného seznamu ohrožených druhů motýlů České republiky. Autorem je člen ZK Jiří Vávra, který se postaral i o financování 200 ks výtisků. Obě publikace doznaly značné grafické změny, jednak návrhem obálky, která souvisí s novým designem, jednak je poutavější i vnitřní obsah, který byl poprvé doplněn barevnými fotografiemi. Výsledný produkt byl dán k dispozici všem členům ZK a zároveň byly oba svazky rozeslány na nejrůznější vědecké a ochranářské instituce nejen v ČR, ale i v zahraničí. Bohužel, co se týče cizojazyčné verze, přeloženy byly pouze stručné obsahy každého článku, což je jistou nevýhodou.

Rok 2011 znamenal i změnu členské základny, která u někoho souvisela se změnou výše členského příspěvku, u někoho s nedostatkem času či s tím, že se činnost ZK zkrátka změnila. Díky tříměsíčnímu limitu k zaplacení členského příspěvku bylo až k 31. březnu zřejmé, kolik zůstalo v ZK původních členů a kolik jich přibylo nových. V průběhu roku se počet ještě změnil, takže k 31. 12. 2011 měl ZK 24 členů řádných, 3 členy čestné, 8 členů referenčních a jednoho kolektivního (Zoo Ústí n. L.). Členům ZK je umožněn volný vstup do zoo během celého roku, jedenkrát za čtvrt roku se setkávají v Zooškole Heinricha Lumpeho s připraveným programem a návštěvou zákulisí. Je jim zasílán pravidelný čtvrtletník Zpravodaj ZK, kde jsou zveřejňovány novinky z dění v zoo, mají možnost publikovat ve sborníku FBS, který také zdarma dostávají.

Revizní komise byla zvolena na Valné hromadě 22. ledna 2011 a jejími členy se stali Roman Najbert (předseda), Lenka Králová a Iveta Kalousová. Komise se sešla 28. ledna 2011 ke kontrole účetnictví za rok 2010, nebyly shledány žádné závady.

Významnou aktivitou ZK je podpora ochranářského projektu Pesisir Balikpapan, neboť je prostředníkem k jeho financování. Členové ZK byli pravidelně informováni o aktuálním dění v této oblasti zasílané vědeckým pracovníkem Phd. Stanislavem Lhotou vždy před setkáním klubu.

Členové ZK měli možnost zúčastnit se zájezdu do Zoo Magdeburg, který pořádala Zoo Ústí nad Labem a který se uskutečnil 6. září 2011, této možnosti využilo sedm členů.

HOSPODAŘENÍ ZK V ROCE 2011

Stav k 1. 1. 2011

18.843,89 Kč

Příjmy za rok 2011:

členské příspěvky 20.353,00 Kč
úroky 44,82 Kč
vratka 100,00 Kč
úhrada ze zoo (smlouva o dílo, členský příspěvek zoo, příprava FBS) 96.795,00 Kč
Juros (reklama FBS) 20.000,00 Kč
Aquatest (FBS - Supplementum) 60.000,00 Kč
Celkem 197.292,82 Kč

Výdaje za rok 2011:

poštovné (pozvánky) 350,00 Kč
kancelářské potřeby 314,00 Kč
poplatky 2.754,00 Kč
ceny za výpisy 114,00 Kč
www doména 10.140,00 Kč
přednáška (cestovné) 500,00 Kč
dohoda o provedení práce (Stanislav Lhota) 69.530,00 Kč
daň (finanční úřad) 12.270,00 Kč
Úhrada zoo (FBS - tisk Supplementa) 60.000,00 Kč
Úhrada zoo (FBS - reklama Juros) 19.980,00 Kč
Celkem 175.952.00 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2011

40.184,71 Kč