VÝROČNÍ ZPRÁVA ZK 2012

V roce 2012 pokračovala činnost Zoologického klubu ve stejném duchu jako v předchozích letech. Nezbytná je spolupráce se zoologickou zahradou, snahou je přiblížit členům dění v zoo co nejvíce, aby vztah mezi oběma subjekty byl co nejtěsnější. V ZK přibývá členů, pro které je zajímavá součinnost s vnitřním životem zoo, cení si možnosti navštívit zákulisí a seznámit se s chovanými zvířaty blíže. Samozřejmě ZK zůstává i nadále atraktivní pro milovníky místní fauny, kteří se věnují práci v terénu a pozorování volně žijících druhů zvířat.

Během roku pokračoval v práci pětičlenný výbor ZK ve složení Ing. Věra Vrabcová (předseda), Ing. Petra Padalíková, Andrea Balejová, Pavlína Slámová a Oldřich Rajchl. Vzhledem k tomu, že již nebylo potřeba řešit změny s přechodem k občanskému sdružení či další problémy, nescházel se výbor tak často jako v minulých letech. Schůzky probíhaly většinou před vlastním setkáním a byly věnovány přípravě programu a projednávání jednotlivých bodů. Členové výboru spolu během roku komunikovali zejména prostřednictvím e-mailů, tímto způsobem byli také informováni o nových členech přihlášených přes webové stránky ZK.

Pro členy ZK byla v průběhu roku 2012 připravena čtyři společná setkání, z čehož se jednou (na začátku roku) jednalo o Valnou hromadu. Setkání byla plánována pravidelně po cca třech měsících a členové byli včas informováni pozvánkou. Na každé schůzce bylo na programu kromě projednávání organizačních záležitostí také prezentování chovu konkrétního druhu zvířat včetně návštěvy zákulisí na závěr celého setkání. Hlavní část setkání byla věnována zajímavé cestopisné přednášce s fotografickou doprovodnou prezentací.

Jednotlivá setkání:

V sobotu 9. února se sešlo 25 členů na Valné hromadě, která je vždy více oficiální a na které je třeba projednat více organizačních záležitostí. Členové ZK byli informováni o hospodaření a činnosti ZK v roce 2011 a byli seznámeni s návrhem rozpočtu a plánu činnosti na rok 2012. Došlo také k upřesnění výše příspěvku pro kolektivního člena a vytvoření čtyř různých kategorií. Vzhledem k odstoupení člena výboru ZK byla místo Jiřího Hejduka zvolena Andrea Balejová. Poté následovalo představení úspěšného porodu mláděte orangutanů bornejských, prezentace se týkala celé historie chovu orangutanů v ústecké zoo. Nejdelší část programu byla věnována přednášce Ing. Petry Padalíkové o cestování po národních parcích východní Austrálie s příhodným názvem Jaro mezi klokany. Celé setkání tentokrát nekončilo v zázemí prezentovaného druhu, nebylo to pouze z časových důvodů, ale zejména kvůli přísným veterinárním opatřením, které je potřeba u lidoopů dodržovat.

Druhé setkání ZK se uskutečnilo v sobotu 2. června a zúčastnilo se ho 22 členů. Nejprve se jednalo o různých novinkách a informacích, členové obdrželi Výroční zprávu zoo na CD, byli pozváni na připravovanou akci Sloní týden v zoo s řadou zajímavých aktivit a vyslechli informaci o připravovaném tématickém zájezdu do Zoo Budapešť. Novým kolektivním členem se stal Podkrušnohorský zoopark Chomutov, který se zapojil bronzovým členstvím. Prezentace zoologa Tomáše Anděla byla věnovaná historii chovu gepardů v ústecké zoo. Poté následovala zajímavá přednáška RNDr. Milady Řehákové Ph. D., která se týkala ochranářského projektu Tarsius Ten již několik let funguje pod záštitou děčínské zoologické zahrady a věnuje se výzkumu a ochraně nártouna filipínského. Členové ZK mohli podpořit tento projekt i zakoupením nejrůznějších propagačních předmětů s motivem nártouna, které pro ně byly k dispozici. Na závěr se v horní části areálu zoo uskutečnilo představení nově vybudované expozice pro gepardího samce. Členové ZK byli přítomni prvnímu slavnostnímu vypuštění Inonga z vnitřní expozice do venkovního výběhu.

V sobotu 22. září se uskutečnilo třetí setkání, účast byla trochu nižší než obvykle (17 členů). Z organizačních záležitostí bylo potěšitelné vydání dalšího ročníku sborníku Fauna Bohemiae Septentrionalis, Tomus 36, takže se daří pokračovat v tradici započaté roku 1976. Důležitá byla informace o odchodu ředitele zoo MVDr. Václava Poživila, změna vedení by mohla ovlivnit další spolupráci mezi ZK a zoo. Také v rámci projektu Pesisir Balikpapan nastala změna – na začátku srpna se z Bornea vrátil vědecký pracovník Stanislav Lhota. Členové ZK byli také informováni o tématickém zájezdu, byl změněn cíl cesty a místo Budapešti byla objednána návštěva Zoo Norimberk. Po tomto úvodu následovala prezentace o chovu jelenů bělohubých, neboť se v zoo podařilo v roce 2012 odchovat tři mláďata. Hlavní přednáška Tomáše Tymla s názvem Arktická příroda Svalbardu se týkala výpravy na ledové pobřeží nejsevernější části Evropy a byla doplněná množstvím fotografií dokreslujícím tamější přírodní krásy. Po zajímavém povídání se účastníci vydali k výběhu jelenů podívat se na nová mláďata a stali se také svědky slavnostního odhalení vzdělávacího panelu věnovanému tomuto vzácného druhu.

Poslední setkání roku 2012 se uskutečnilo v sobotu 8. prosince, přítomno bylo 23 členů a pět hostů. Projednávání organizačních záležitostí bylo krátké, následovala prezentace o historii chovu zoborožců vrásčitých, neboť rok 2012 byl pro zoo v odchovech velice úspěšný. Hlavní přednášku s názvem Potápějící se archa aneb Zbývá ještě naděje pro Balikpapanský záliv? přednesl samozřejmě vědecký pracovník Stanislav Lhota, který se na Borneu věnuje ochranářskému projektu Pesisir Balikpapan. Přednáška byla shrnutím ochranářské práce v období od května 2011 do července 2012. Na závěr následovala prohlídka zimoviště se zaměřením na chovný pár zoborožců i jejich odstavená mláďata.

Velká pozornost byla věnována přípravě a vydání sborníku Fauna Bohemiae Septentrionalis, jehož vydavatelem je Zoologická zahrada Ústí nad Labem. V nákladu 250 kusů byl vydán již 36. ročník, který byl opět financován Ministerstvem životního prostředí. Ve sborníku se objevily články s tématem čtyř přednášek, které byly prezentovány na jednotlivých setkáních v roce 2011. Kromě toho jsou obsahem příspěvky členů zaměřené na pozorování živočišných druhů ve volné přírodě, ale i seznam zvířat chovaných v ústecké zoo a články o úspěšných odchovech. Články jsou podle možností autorů doplněny barevnými fotografiemi, což celou publikaci značně oživuje. FBS je k dispozici nejen všem členům ZK, ale je rozesílán i na nejrůznější vědecké a ochranářské instituce nejen v ČR, ale i v zahraničí.

V roce 2012 byla členská základna již poměrně stabilní, v průběhu roku dokonce přibyli další zájemci. K 31. 12. 2012 měl ZK 49 členů, z toho 29 členů řádných, 3 členy čestné, 7 členů referenčních a tři členy kolektivní. Členové využívají různé výhody – je jim umožněn volný vstup do zoo během celého roku, jedenkrát za čtvrt roku se scházejí v Zooškole Heinricha Lumpeho na setkání s připraveným programem a návštěvou zákulisí. Je jim zasílán pravidelný čtvrtletník Zpravodaj ZK, kde jsou zveřejňovány novinky z dění v zoo, mají možnost publikovat ve sborníku FBS, který také zdarma dostávají.

Činnost revizní komise ve složení Roman Najbert (předseda), Lenka Králová a Iveta Kalousová se týkala kontroly účetnictví, která proběhla 22. února 2012. Nebyly shledány žádné závady.

Také v roce 2012 pokračovala podpora ochranářského projektu Pesisir Balikpapan, neboť ZK je prostředníkem k jeho financování. Členové ZK byli na každém setkání informováni o aktuálním dění v této oblasti zasílané vědeckým pracovníkem Phd. Stanislavem Lhotou.

Členům ZK byla nabídnuta možnost zúčastnit se zájezdu do Zoo Norimberk, který pořádala Zoo Ústí nad Labem a který se uskutečnil 26. září 2012, této možnosti využilo sedm členů.

Na webových stránkách ZK byly v průběhu roku zveřejňovány informace z každého setkání členů s programem i fotografiemi, popř. z akcí, kterých se členové ZK účastnili.

HOSPODAŘENÍ ZK V ROCE 2012

Stav k 1. 1. 2012

40.184,71 Kč

Příjmy za rok 2012:

členské příspěvky 21.061,00 Kč
úroky 131,09 Kč
úhrada ze zoo UL (členský příspěvek) 18.000,00 Kč
úhrada ze zoo UL (FBS) 26.468,00 Kč
úhrada ze zoo UL (podpora projektu Pesisir Balikpapan) 60.000,00 Kč
členský příspěvek Zoo CV + LB 40.000,00 Kč
Celkem 165.660,09 Kč

Výdaje za rok 2012:

poštovné 34,00 Kč
přednáška (cestovné) 1.000,00 Kč
poplatky 2.788,00 Kč
ceny za výpisy 114,00 Kč
Jasnet - www, doména 6.480,00 Kč
AZ Ekonomik 4.000,00 Kč
vstupné zoo 12.000,00 Kč
dohoda o provedení práce (Pesisir Balikpapan) 81.600,00 Kč
daň (finanční úřad) + pokuta 14.900,00 Kč
letenky (Pesisir Balikpapan) 16.485,75 Kč
Celkem 139.401,75 Kč
Celkem 139.401,75 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2012

66.443,05 Kč