VÝROČNÍ ZPRÁVA ZK 2013

V roce 2013 pokračovala činnost klubu ve stejném duchu jako v minulých letech tak, aby docházelo k co největšímu propojení s děním v zoologické zahradě. Členové klubu se setkávali nejen v pravidelných intervalech na čtvrtletních setkáních, ale také na akcích pořádaných v zoo pro veřejnost, při kterých pomáhali jak organizačně, tak dozorem u různých stanovišť či soutěží. Tím se upevňuje vztah k zoologické zahradě, ze kterého pak těží oba subjekty.

V roce 2013 se výbor ZK ve složení Ing. Věra Vrabcová (předseda), Ing. Petra Padalíková, Andrea Balejová, Pavlína Slámová a Oldřich Rajchl sešel vždy před každým setkáním na krátkou schůzku, ale jinak spolu členové komunikovali prostřednictvím e-mailů. Tímto způsobem byli předsedkyní informováni zejména o nových členech přihlášených pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách ZK.

V roce 2013 se uskutečnila celkem čtyři setkání členů ZK, jako první v roce byla tradičně uspořádána Valná hromada. Na všechna setkání jsou členové zváni pozvánkou zasílanou prostřednictvím e-mailů, s výjimkou dvou členů, kterým jsou pozvánky stále zasílány poštou. Kromě řešení organizačních záležitostí je součástí jednotlivých setkání také prezentace chovu určitého druhu zvířat včetně návštěvy zákulisí na závěr celého setkání. Hlavní část setkání je věnována zajímavé cestopisné přednášce, která je doplněna fotografiemi.

Jednotlivá setkání a přednášky:

  • 9. února 2013 – Užovka stromová na Ohři – místo nejsevernějšího výskytu (Karel Janoušek)
  • 8. června 2013 – Herpetologem na Krymu (Jan Dohnal)
  • 5. října 2013 – Z Mexika do Ekvádoru (Jakub Vrabec)
  • 7. prosince 2013 – Mořské želvy v Indonésii – jsou opravdu chráněné?? (Hanka Svobodová)

V únoru 2013 provedla revizní komise ve složení Ing. Roman Najbert, Lenka Králová a Iveta Kalousová kontrolu hospodaření ZK za rok 2012, nebyly shledány žádné závady.

Ve spolupráci se zoologickou zahradou byl v srpnu vydán další díl sborníku odborných prací FBS, Tomus 38, v nákladu 250 kusů. Vydavatelem je Zoo a přispěvovateli členové ZK. Publikace byly rozeslány na prověřené adresy různých muzeí, knihoven, ochranářských organizací, ale i jednotlivců.

ZK i nadále podporuje ochranářský projekt Pesisir Balikpapan, který je zaměřen na ochranu přírody v oblasti Balikpapanského zálivu ve Východním Kalimantanu. Prostřednictvím Smlouvy o dílo uzavřené mezi ZK a Zoo proběhlo financování projektu za období leden – duben 2013. V další části roku převzala závazky Zoo a ZK se podílel na financování projektu jen částečně. Zásadní akcí na podporu projektu byl benefiční koncert, jehož hlavním organizátorem byl ZK. Koncert se uskutečnil v dubnu 2013 v ústeckém klubu Doma. Program byl v první části koncipován jako informační (přednáška S. Lhoty o práci v terénu, promítání dokumentu Zelená poušť spojená s debatou s autorem M. Gálikem, povídání s Danem Bártou o jeho pobytu na Borneu a fotografování vážek), v druhé části proběhlo hudební vystoupení (Dan Bárta, No Discipline a na závěr DJ). Důležitou aktivitou byl prodej propagačních předmětů (trička, samolepky, nášivky, odznaky apod.), které se následně prodávaly i při dalších příležitostech (seminář na ČZU, komise UCSZOO…)

ZK měl k 31. 12. 2013 celkem 58 členů, z toho 44 členů řádných, 3 členy čestné, 9 členů referenčních a 2 členy kolektivní (Zoo UL, Zoo Liberec).

Během roku byla vydána tři čísla Zpravodaje ZK. Obsahem jsou zajímavé odchovy mláďat, transporty zvířat, představení nového druhu a další zajímavé informace.

Na webových stránkách ZK byly v průběhu roku zveřejňovány informace z každého setkání členů s programem i fotografiemi.

V září uskutečnil zájezd do Zoo Lipsko, který pořádala Zoo. Všem členům byla nabídka s předstihem rozeslána, zúčastnilo se osm členů ZK.

HOSPODAŘENÍ ZK V ROCE 2013

Stav k 1. 1. 2013

66.443,05 Kč

Příjmy za rok 2013:

členské příspěvky 24.928,00 Kč
úroky 89,78 Kč
Úhrada ze zoo UL (podpora projektu Pesisir Balikpapan) 34.599,00 Kč
Členský příspěvek Zoo LB 25.000,00 Kč
Asekol (sběr mobilů) (podpora projektu Pesisir Balikpapan) 7.700,00 Kč
Koncert – vstupenky + propag. materiály (podpora projektu Pesisir Balikpapan) 45.540,00 Kč
Celkem 137.856,78 Kč

Výdaje za rok 2013:

Poštovné, známky 320,00 Kč
Občerstvení 91,00 Kč
Kancelářské potřeby 68,00 Kč
Přednáška 500,00 Kč
Poplatky 2.886,00 Kč
Jasnet - www, doména 4.174,50 Kč
AZ Ekonomik 7.000,00 Kč
Dohoda o provedení práce (Pesisir Balikpapan) 40.800,00 Kč
Daň (finanční úřad) 7.200,00 Kč
Letenky (Pesisir Balikpapan) 34.084,00 Kč
Outdoorové oblečení (Pesisir Balikpapan) 4.668,00Kč
Koncert (podpora projektu Pesisir Balikpapan) 27.512,00 Kč
Celkem 129.303,50 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2013

74.996,33 Kč