Zápis z jednání Valné hromady č. 1/2011 občanského sdružení Zoologický klub

Datum konání 22. ledna 2011
Místo konání: Zooškola Heinricha Lumpe
 Zoo Ústí nad Labem, p. o., Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

Přítomni: dle prezenční listiny (viz. příloha č. 1)
Jednání řídila: předsedkyně Ing. Věra Vrabcová

Vysvětlivky:

VH - Valná hromada občanského sdružení Zoologický klub
ZK - Zoologický klub, o. s.
Zoo - Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o.
Pořadí hlasování - pro – proti – zdržení (v tomto pořadí jsou také uváděny výsledky hlasování)

 1. VH se zúčastnilo 17 členů. VH byla usnášeníschopná.
 2. Byl schválen následující program jednání VH:
  • Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH
  • Nové stanovy a činnost výboru
  • Činnost revizní komise
  • Smlouva mezi Zoo a ZK
  • Představení nového loga a tiskovin ZK
  • Webové stránky
  • FBS
  • Účetnictví ZK
  • Výroční zpráva a hospodaření ZK v roce 2010
  • Informace o počtu členů ZK
  • Informace o ochranářském projektu a hlasování
  • Návrh rozpočtu pro rok 2011 a hlasování
  • Způsob platby příspěvků
  • Závěrečné usnesení
  • Hlasování: 17-0-0

 3. Zapisovatelkou byla pověřena Ing. Petra Padalíková a ověřovatelkou zápisu Ing. Věra Vrabcová.
 4. Předsedkyně informovala o registraci nových stanov na Ministerstvu vnitra dne 25. 11. 2010. Výbor ZK se v období mezi VH sešel 2x. Hlavní předmětem jednání byla příprava grafického manuálu, nového loga ZK, náboru nových členů a další strategie činnosti ZK.
 5. Předsedkyně vyzvala revizní komisi k provedení kontroly hospodaření ZK za rok 2010. Předseda revizní komise se VH nemohl zúčastnil, bude proto vyzván písemně prostřednictvím emailu.
 6. Dne 5. ledna 2011 byla uzavřena Smlouva o spolupráci mezi Zoo a ZK. Zoo se zavázala k umožnění bezplatného vstupu členům ZK po předložení platného členského průkazu a dokladu totožnosti a k nefinančnímu pronájmu Zooškoly Heinricha Lumpe pro účely pořádání pravidelných setkání členů ZK. Zoo dále umožní pronájem plochy v areálu Zoo pro reklamní účely ZK dle stanovených podmínek. Zoo umožní využívání svého grafického manuálu pro účely ZK. ZK se zavázal k výpomoci při zajišťování ochranářských projektů Zoo, při organizování dobrovolnické služby i při dalších činnostech, vždy na základě předchozí domluvy. Obě organizace se budou vzájemně propagovat.
 7. Předsedkyně představila nové logo ZK (viz. příloha č. 2), které bude používáno na všech informačních materiálech ZK. Nové logo má vyjadřovat spojení člověka s přírodou, silueta čápa černého vychází z původního loga a logo Zoo odkazuje na partnerství obou organizací. Dále byly představeny nové tiskoviny - členské průkazy, kupóny, náborový leták, vše v jednotném grafickém stylu.
 8. Předsedkyně informovala o intenzivní práci výboru na nových webových stránkách ZK www.zoologickyklub.cz. Pro vytvoření webových stránek byla oslovena firma Jasnet, která úzce spolupracuje se Zoo na jejich webových stránkách, je tedy prověřena fungující spolupráce a také cena byla navržena nižší než obvykle (6.000 Kč) s ohledem na dlouholeté partnerství. Hlavní náplní stránek budou informace o poslání ZK. Část stránek bude možné administrovat a bude zde možné pravidelně zveřejňovat aktuality z činnosti klubu. Pomocí stránek se budou moci hlásit noví zájemci o členství v ZK. Předběžný termín spuštění nových webových stránek je 1. 2. 2011.
 9. Jiří Hejduk informoval o aktuálním stavu přípravy FBS Tomus 35. Ke dni konání VH bylo přijato celkem 7 příspěvků. Člen ZK Václav Šutera přislíbil poskytnutí příspěvku na vydání sborníku ve výši 20.000,- Kč, na oplátku bude jeho firmě ve FBS poskytnut prostor pro reklamu. Výbor rozhodl, že sborník bude v letošním roce vydán, forma (tisk, CD) bude stanovena v závislosti na množství finančních prostředků, které bude mít ZK v letošním roce k dispozici. Z důvodu finanční úspory i z důvodu ukončení členství Zooparku Chomutov a Zoo Děčín bude počet výtisků snížen ze 500 na 150 ks. Každému z autorů bude poskytnut jeden výtisk, část výtisků bude zaslána do různých institucí dle aktualizovaného stávajícího seznamu. Výbor se usnesl, že pdf verze bude zveřejněna na webových stránkách klubu. Jiří Hejduk zdůraznil, že konečný termín dodání dalších příspěvků do FBS je 15. 2. 2011.
 10. Předsedkyně informovala o výběru nové účetní ZK pí. Císařové. Momentálně probíhá komunikace o možném smluvním vztahu se ZK a o výši finančního plnění za ekonomickou činnost.
 11. Předsedkyně informovala o hospodaření ZK v roce 2010. Byla zpracována výroční zpráva o činnosti klubu za rok 2010. Rozbor hospodaření i výroční zpráva jsou součástí přílohy č. 3.
 12. ZK má ke dni konání této VH 33 řádných členů, 2 čestné členy a 1 kolektivního člena (Zoo Ústí nad Labem). Celkem 9 členů (Hoskovská K., Hoskovský P., Janurová, Kraus, Nešetřil, Pospíšil, Prajerová, Poživil, Majerová), kteří nezaplatili příspěvky za rok 2010 ani po výzvě prostřednictvím emailu, bylo z klubu vyloučeno. Členství ukončili ke dni konání VH na základě písemné výpovědi 4 členové (Bálek, Beran, Čelůstková, Moudrý). Předsedkyně dále požádala stávající členy, aby vypomohli výboru v rozšíření členské základny, a to prostřednictvím distribuce náborového letáku či upozorňováním a odkazem na webové stránky.
 13. Výbor ZK navázal spolupráci s Mgr. Stanislavem Lhotou koordinujícím ochranářský projekt Zoo „Pesisir Balikpapan“. Hlavní činností je výzkum a ochrana pobřežních mangrovů v oblasti Balikpapanského zálivu na Východním Kalimantanu (Borneo). Členové výboru se shodli, že ZK bude v souladu se stanovami a posláním podporovat tento projekt. Bylo navrženo, aby ZK uvolnil ze svého rozpočtu částku 5.000,- Kč, která bude použita na provoz lodi zajišťující pravidelný monitoring ilegální činnosti ničení mangrovů.
 14. Proběhlo hlasování o podpoře tohoto projektu a uvolnění částky ve výši 5.000,- Kč.

  Hlasování: 15-0-2

 15. Předsedkyně představila návrh rozpočtu na rok 2011, který připravil výbor ZK (viz. příloha č. 4). Nikdo neměl žádné připomínky.
 16. Proběhlo hlasování o odsouhlasení návrhu rozpočtu.

  Hlasování: 15-0-2

 17. Členské poplatky stávajících členů na rok 2011 je nutné v souladu se stanovami zaplatit do 31. 3. 2011. V případě platby ročního poplatku ve dvou splátkách je nutno druhou splátku zaplatit do 30. 6. 2011.
 18. Členské poplatky nových členů na rok 2011 lze zaplatit kdykoliv.

  Jako doklad o zaplacení bude sloužit kupón, který bude opatřen razítkem ZK a podpisem pokladníka. Kupón bude vložen do obalu členského průkazu. Kupóny jsou vydány ve čtyřech druzích – dospělí roční; dospělí pololetní; dítě, student, důchodce roční; dítě, student, důchodce pololetní. Součástí každého kupónu je číslo legitimace a datum platnosti.

  Platbu lze provést dvěma způsoby:

  1. V hotovosti na VH či setkání členů klubu pokladníku Ing. Věře Vrabcové.
  2. Převodem na účet číslo 882615399/0800, variabilní symbol (datum narození) ve tvaru DD, MM, RRRR. Po připsání částky na účet klubu bude platný kupón k dispozici v dolní pokladně Zoo, zde si ho členové mohou vyzvednout kdykoliv během otvírací doby Zoo po předložení členského průkazu. V případě nových členů bude do pokladny umístěn i příslušný členský průkaz a členové si oboje mohou vyzvednout po předložení dokladu totožnosti.
 19. Závěrečné usnesení:

Valná hromada občanského sdružení Zoologický klub přijímá následující usnesení:

I. schvaluje:

 • rozpočet ZK na rok 2011
 • poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na ochranářský projekt Pesisir Balikpapan

II. ukládá výboru:

 • pracovat na přípravě FBS, Tomus 35, prověřit možnosti financování
 • dořešit spolupráci s ekonomem ZK
 • vyzvat revizní komisi ke kontrole finančních prostředků a vedení účetnictví

III. ukládá všem členům:

 • nahlásit plánované příspěvky do sborníku FBS 35 do 15. února 2011 Jiřímu Hejdukovi

IV. bere na vědomí:

 • uzavření smlouvy o spolupráci mezi ZK a Zoo
 • vytvoření nového loga a grafického stylu ZK
 • zprávu o hospodaření v roce 2010 a výroční zprávu
 • vyloučení členů z důvodu nezaplacení členského příspěvku (Hoskovská K., Hoskovský P., Janurová, Kraus, Nešetřil, Pospíšil, Prajerová, Poživil, Majerová)
 • ukončení členství písemnou formou (Bálek, Beran, Čelůstková, Moudrý)
 • způsob placení členských příspěvků

Zapsala: Ing. Petra Padalíková

Správnost zápisu ověřila: Ing. Věra Vrabcová