Zápis z jednání Valné hromady č. 1/ 2012 občanského sdružení Zoologický klub

Datum konání 11. února 2012
Místo konání: Zooškola Heinricha Lumpe
 Zoo Ústí nad Labem, p. o., Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

Přítomni: dle prezenční listiny (viz. příloha č. 1)
Jednání řídila: předsedkyně Ing. Věra Vrabcová

Vysvětlivky:

VH - Valná hromada občanského sdružení Zoologický klub
ZK - Zoologický klub, o. s.
Zoo - Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o.
Pořadí hlasování - pro – proti – zdržení (v tomto pořadí jsou také uváděny výsledky hlasování)

 1. VH se zúčastnilo 25 členů, z toho 24 členů s hlasovacím právem (starších 15ti let). VH byla usnášeníschopná.
 2. Byl schválen následující program jednání VH:
  • Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH
  • Volba volební komise
  • Volba nového člena výboru
  • Účetnictví ZK
  • Hospodaření ZK v roce 2011
  • Činnost revizní komise
  • Výroční zpráva 2011
  • Informace o počtu členů ZK
  • Návrh rozpočtu a plán činnosti ZK v roce 2012
  • Způsob platby členských příspěvků
  • Změna výše členského příspěvku pro kolektivního člena
  • Závěrečné usnesení
  Hlasování: 24-0-0
 3. Zapisovatelkou byla pověřena Ing. Petra Padalíková a ověřovatelkou zápisu Ing. Věra Vrabcová.
 4. Předsedkyně navrhla členy volební komise, která má za úkol dohlížet na průběh voleb a sčítat hlasy. Předsedkyní volební komise byla jmenována Mgr. Eva Mikolášková a členy volební komise pí. Vlasta Straková a p. Pavel Majer.
 5. Předsedkyně informovala o ukončení členství Jiřího Hejduka v ZK a o jeho rezignaci na post člena výboru ZK. Učinil tak z časových důvodů. Jiří Hejduk byl dlouholetým členem a výrazným způsobem se podílel na chodu ZK, za jeho dlouholetou práci mu patří velký dík. Zbylí členové výboru navrhli na uvolněné místo ve výboru paní Andreu Balejovou a Valná hromada tento návrh schválila. Paní Balejová bude mít na starosti grafické práce, tj. vypracovávání pozvánek a zpravodajů ZK.
  Hlasování: 24-0-0
 6. Předsedkyně informovala o výběru nové účetní ZK pí. Němečkové, která bude svou činnost vykonávat na základě smluvního vztahu.
 7. Předsedkyně informovala o hospodaření ZK v roce 2011. Rozbor hospodaření je součástí přílohy č. 2. VH hospodaření v roce 2011 schválila.
  Hlasování: 24-0-0
 8. Předsedkyně vyzvala revizní komisi k provedení kontroly hospodaření ZK za rok 2011. Z tříčlenné komise se VH zúčastnil pouze předseda pan Roman Najbert, který termín provedení kontroly účetnictví zkoordinuje.
 9. Předsedkyně informovala o činnosti ZK v roce 2011:
  • Setkání členů:
   V loňském roce proběhla 1x Valná hromada a 3x setkání členů. Dle nové filosofie je snahou, aby se členové dozvěděli co nejvíce o zoologické zahradě, nových přírůstcích či zajímavých druzích zvířat, většinou přímo od chovatelů. Hlavním bodem byla cestovatelská přednáška, kterou každý přednášející doplnil barevnými fotografiemi. Na závěr každé schůzky se konala prohlídka zákulisí, která souvisela s prezentovanými zvířaty.
  • Zpravodaj ZK:
   Během roku byla vydána čtyři čísla Zpravodaje ZK, za každé čtvrtletí jeden. Obsahem jsou zajímavé odchovy mláďat, transporty zvířat, představení nového druhu a další zajímavé informace. Zpravodaj by měl posílit vztah členů ZK k Zoo a je rozesílán e-mailem, ve dvou případech poštou.
  • Zájezd do Zoo Magdeburg:
   V září uskutečnil zájezd do Zoo Magdeburg, který pořádala Zoo. Všem členům byla nabídka s předstihem rozeslána, zúčastnilo se sedm členů ZK.
  • Sborník Fauna Bohemiae Septentrionalis:
   Ve spolupráci se zoologickou zahradou byl v srpnu vydán další díl sborníku odborných prací FBS, Tomus 35, v nákladu 200 kusů. Vydavatelem je Zoo a přispěvovateli členové ZK. Finančně byl výtisk podpořen nejen příspěvkem MŽP, ale i částkou 20.000 Kč společností Juros. V roce 2011 bylo díky podpoře společnosti Aquatest vydáno i Supplementum 6 autora RNDr. Jiřího Vávry. Náklad byl 150 kusů. Obě publikace byly rozeslány na prověřené adresy různých muzeí, knihoven, ochranářských organizací, ale i jednotlivců.
  • Webové stránky:
   Na nových webových stránkách ZK byly v průběhu roku zveřejňovány informace z každého setkání členů s programem i fotografiemi.
  • Projekt Pesisir Balikpapan:
   V průběhu roku převzal ZK záštitu nad ochranářským projektem Pesisir Balikpapan, který je zaměřen na ochranu přírody v oblasti Balikpapanského zálivu ve Východním Kalimantanu. Prostřednictvím Smlouvy o dílo uzavřené mezi ZK a Zoo probíhá financování celého projektu.

   VH ukládá předsedkyni Věře Vrabcové vypracovat výroční zprávu za rok 2011 (zhodnocení činnosti během roku + účetní závěrka) a umístit ji na web do konce února 2012.
 10. ZK měl k 31.12.2011 celkem 36 členů, z toho 24 členů řádných, 3 členy čestné, 8 členů referenčních a jednoho kolektivního (Zoo). Od poslední VH přijal výbor následující členy: Mikolášková, Krajíčková, Kaplánková, Vávra, Straková, Obrovská, Ebringerová, Vrabcová E., Balejová, Majer, Chrastná, Rybářová, Kováčová, Urbanová Karla a Urbanová Karolína. V případě Urbanové Karolíny výbor udělil výjimku, neboť nedosahuje věku 12ti let. Na konci jednání VH se přihlásili další dva zájemci o členství, Myšková a Hanuš. VH tyto nové členy bere na vědomí.
 11. Předsedkyně představila plán činnosti na rok 2012. Podobně jako v loňském roce je naplánováno čtvrtletní setkání členů, zasílání zpravodaje ZK a v plánu je i vydání dalšího čísla FBS. Sborník je vydáván Zoo, která bude opětovně žádat na MŽP o dotaci na jeho vydání. Pokud dotace nebude poskytnuta, je třeba nalézt jiný způsob financování. Příspěvky do sborníku budou shromažďovány u Ing. Věry Vrabcové. I nadále bude přes ZK financován projekt Pesisir Balikpapan. Byl představen návrh rozpočtu na rok 2012, který připravil výbor ZK (viz. příloha č.3). Nikdo neměl žádné připomínky a proběhlo hlasování o odsouhlasení návrhu rozpočtu.
  Hlasování: 24-0-0
 12. Předsedkyně připomněla nutnost zaplacení členského příspěvku na rok 2012. Pro individuální členství stále platí systém trvalých průkazek a vyměnitelných kupónů (k vyzvednutí v pokladně zoo). Platbu je možné provádět přes účet ZK nebo v hotovosti na první VH 2012 (pro stávající členy). Nejzazší termín zaplacení členského příspěvku na rok 2012 je 31.3.2012.
 13. Výbor navrhnul změnit výši příspěvku pro kolektivního člena. Organizace se bude moci stát členem ZK v několika kategoriích v závislosti na výši členského příspěvku. Kategorie kolektivního člena jsou následující:
  Bronzové – po zaplacení členského příspěvku ve výši 10.000,- Kč za rok
  Stříbrné – po zaplacení členského příspěvku ve výši 20.000,- Kč za rok
  Zlaté – po zaplacení členského příspěvku ve výši 30.000,- Kč za rok
  Diamantové – po zaplacení členského příspěvku ve výši 40.000,- Kč za rok
  Platinové – po zaplacení členského příspěvku ve výši 50.000,- Kč za rok
  Členský poplatek Zoo bude i nadále ve výši stanovené Smlouvou o vzájemné spolupráci.
  Hlasování: 23-0-1
 14. Závěrečné usnesení:

Valná hromada občanského sdružení Zoologický klub přijímá následující usnesení:

I. volí:

 • Andreu Balejovou do výboru ZK
II. schvaluje:

 • Hospodaření ZK v roce 2011
 • Plán činnosti ZK a rozpočet na rok 2012
 • Změnu výše členského poplatku kolektivního člena

III. ukládá výboru:

 • Výboru pracovat na přípravě FBS, Tomus 36
 • Předsedkyni vypracovat výroční zprávu za rok 2011 a zveřejnit ji na webu ZK
 • Výboru dojednat s revizní komisí datum provedení kontroly finančních prostředků a vedení účetnictví

IV. bere na vědomí:

 • Zprávu o činnosti ZK v roce 2011
 • Ukončení členství Jiřího Hejduka
 • Nové členy schválené výborem

Seznam příloh::

 • Příloha č. 1 - prezenční listina
 • Příloha č. 2 - účetní uzávěrka 2011
 • Příloha č. 3 - návrh rozpočtu 2012

Zapsala: Ing. Petra Padalíková

Správnost zápisu ověřila: Ing. Věra Vrabcová

V Ústí nad Labem dne 15. února 2012