Zápis z jednání Valné hromady č. 1/ 2013 občanského sdružení Zoologický klub

Datum konání 9. února 2013
Místo konání: Zooškola Heinricha Lumpe
 Zoo Ústí nad Labem, p. o., Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

Přítomni: dle prezenční listiny (viz. příloha č. 1)
Jednání řídila: předsedkyně Ing. Věra Vrabcová

Vysvětlivky:

VH Valná hromada občanského sdružení Zoologický klub
ZK Zoologický klub, o. s.
Zoo Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o.
Pořadí hlasování - pro – proti – zdržení (v tomto pořadí jsou také uváděny výsledky hlasování)

 1. VH se zúčastnilo 30 členů, z toho 29 členů s hlasovacím právem (starších 15ti let). VH byla usnášeníschopná.
 2. Byl schválen následující program jednání VH:
  • Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH
  • Volba volební komise
  • Volba výboru ZK
  • Volby předsedy ZK
  • Volba revizní komise ZK
  • Volba předsedy revizní komise ZK
  • Hospodaření ZK v roce 2012
  • Zpráva o činnosti ZK v roce 2012
  • Činnost revizní komise
  • Informace o počtu členů ZK
  • Návrh rozpočtu a plán činnosti ZK v roce 2013
  • FBS 27
  • Různé
  • Závěrečné usnesení
  Hlasování: 29-0-0
 3. Zapisovatelkou byla pověřena Ing. Petra Padalíková a ověřovatelkou zápisu Ing. Věra Vrabcová.
 4. Předsedkyně navrhla členy volební komise, která má za úkol dohlížet na průběh voleb a sčítat hlasy. Předsedkyní volební komise byla jmenována pí. Straková a členy volební komise pí. Obrovská a pí. Ebringerová.
  Hlasování: 29-0-0
 5. Do výboru ZK byli navrženi a zvoleni následující členové: Ing. Věra Vrabcová, Andrea Balejová, Ing. Petra Padalíková, Oldřich Rajchl a Pavlína Slámová.
  Hlasování: 29-0-0
 6. Předsedkyní Výboru ZK byla navržena a zvolena Ing. Věra Vrabcová.
  Hlasování: 29-0-0
 7. Do revizní komise byli navrženi a zvoleni následující členové: Ing. Roman Najbert, Iveta Kalousová a Lenka Králová.
  Hlasování: 29-0-0
 8. Předsedou revizní komise byl zvolen Ing. Roman Najbert
  Hlasování: 28-0-1
 9. Předsedkyně informovala o hospodaření ZK v roce 2012. Rozbor hospodaření je součástí přílohy č. 2. VH hospodaření v roce 2012 schválila.
  Hlasování: 29-0-0
 10. Předsedkyně informovala o činnosti ZK v roce 2012:
  • Setkání členů: V loňském roce proběhla 1x Valná hromada a 3x setkání členů. Byly prezentovány informace o nových přírůstcích či zajímavých druzích zvířat, většinou přímo od chovatelů. Hlavním bodem byla cestovatelská přednáška, kterou každý přednášející doplnil barevnými fotografiemi. Na závěr každé schůzky se konala prohlídka zákulisí, která souvisela s prezentovanými zvířaty.
  • Zpravodaj ZK: Během roku byla vydána čtyři čísla Zpravodaje ZK, za každé čtvrtletí jeden. Obsahem jsou zajímavé odchovy mláďat, transporty zvířat, představení nového druhu a další zajímavé informace. Zpravodaj by měl posílit vztah členů ZK k zoo a je rozesílán e-mailem, ve dvou případech poštou.
  • Zájezd do Zoo Norimberk: V září uskutečnil zájezd do Zoo Norimberk, který pořádala zoo. Všem členům byla nabídka s předstihem rozeslána, zúčastnilo se sedm členů ZK.
  • Sborník Fauna Bohemiae Septentrionalis: Ve spolupráci se zoologickou zahradou byl v srpnu vydán další díl sborníku odborných prací FBS, Tomus 36, v nákladu 250 kusů. Vydavatelem je zoo a přispěvovateli členové ZK. Finančně byl výtisk podpořen příspěvkem MŽP. Publikace byly rozeslány na prověřené adresy různých muzeí, knihoven, ochranářských organizací, ale i jednotlivců.
  • Webové stránky: Na webových stránkách ZK byly v průběhu roku zveřejňovány informace z každého setkání členů s programem i fotografiemi.
  • Projekt Pesisir Balikpapan: ZK i nadále zaštiťuje ochranářský projekt Pesisir Balikpapan, který je zaměřen na ochranu přírody v oblasti Balikpapanského zálivu ve Východním Kalimantanu. Prostřednictvím Smlouvy o dílo uzavřené mezi ZK a Zoo probíhá financování celého projektu. Informaci o potřebách projektu a návrhu rozpočtu přednesl přímo vědecký pracovník zoo Mgr. Stanislav Lhota, Ph. D.
  VH ukládá předsedkyni Věře Vrabcové vypracovat výroční zprávu za rok 2012 (zhodnocení činnosti během roku + účetní závěrka) a umístit ji na web do konce února 2013.
 11. Předsedkyně vyzvala revizní komisi k provedení kontroly hospodaření ZK za rok 2012. Z tříčlenné komise se VH zúčastnil pouze předseda pan Roman Najbert, který termín provedení kontroly účetnictví zkoordinuje.
 12. ZK měl k 31.12.2012 celkem 49 členů, z toho 29 členů řádných, 3 členy čestné, 7 členů referenčních a tři členy kolektivní. Od poslední VH přijal výbor následující členy: Majer, Chrástná, Rybářová, Kováčová, Polanská, Šimáňová, Horčic, Nebeská, Hanáčková, Moudrý L., Moudrý V., Myšková, Hanuš. V lednu 2013 se do ZK přihlásily pí. Pavlíková a pí. Lizoňová. Novými kolektivními členy se stala Zoo Liberec a Zoo Chomutov. VH tyto nové členy bere na vědomí.
 13. Předsedkyně představila plán činnosti na rok 2013. Podobně jako v loňském roce je naplánováno čtvrtletní setkání členů, zasílání zpravodaje ZK a v plánu je i vydání dalšího čísla FBS. I nadále bude přes ZK financován projekt Pesisir Balikpapan. Mgr. Lhota informoval o finančním plánu projektu na rok 2013 a rozklíčoval jednotlivé aktivity. Na podporu projektu bude uspořádán benefiční koncert, který bude zacílen na skupinu studentů. Hlavním nosným tématem bude problematika používání palmového oleje. Byl představen návrh rozpočtu na rok 2013, který připravil výbor ZK (viz. příloha č. 3). Nikdo neměl žádné připomínky a proběhlo hlasování o odsouhlasení návrhu rozpočtu.
  Hlasování: 29-0-0
 14. FBS-37 Sborník je vydáván zoo, která bude opětovně žádat na MŽP o dotaci na jeho vydání. Pokud dotace nebude poskytnuta, je třeba nalézt jiný způsob financování. Příspěvky do sborníku budou shromažďovány u Ing. Věry Vrabcové. Své příspěvky již dodali: Skalka, Tichý, Vysoký. Pro ostatní přispěvatele platí konečný termín dodání příspěvků do konce února 2013.
 15. Různé: předsedkyně vyzvala členy, kteří mohou vypomoci výboru v pořádání koncertu, aby ji kontaktovali prostřednictvím mailu.
 16. Závěrečné usnesení:

  Valná hromada občanského sdružení Zoologický klub přijímá následující usnesení:

  I. volí:

  • Výbor ZK ve složení: Ing. Věra Vrabcová, Andrea Balejová Ing. Petra Padalíková, Oldřich Rajchl a Pavlína Slámová.
  • Předsedkyní Výboru ZK Ing. Věru Vrabcovou.
  • Revizní komisi ve složení: Ing. Roman Najbert, Iveta Kalousová a Lenka Králová.
  • Předsedu Revizní komise Ing. Romana Najberta.

  II. schvaluje:

  • Hospodaření ZK v roce 2012
  • Plán činnosti ZK a rozpočet na rok 2013

  III. ukládá:

  • Výboru pracovat na přípravě FBS, Tomus 37
  • Předsedkyni vypracovat výroční zprávu za rok 2012 a zveřejnit ji na webu ZK
  • Výboru dojednat s revizní komisí datum provedení kontroly finančních prostředků a vedení účetnictví

  IV. bere na vědomí:

  • Zprávu o činnosti ZK v roce 2012
  • Nové členy schválené výborem ZK

  Hlasování: 29-0-0

Seznam příloh:

Zapsala: Ing. Petra Padalíková
Správnost zápisu ověřila: Ing. Věra Vrabcová

V Ústí nad Labem dne 11. února 2013