Zápis z jednání Valné hromady č. 1/2019 zapsaného spolku Zoologický klub

Datum konání 2. 2. 2019
Místo konání: Zooškola Heinricha Lumpe
 Zoo Ústí nad Labem, p. o., Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

Přítomni: dle prezenční listiny (viz. příloha č. 1)
Jednání řídila: předsedkyně Ing. Věra Vrabcová

Vysvětlivky:

VH Valná hromada občanského sdružení Zoologický klub
ZK Zoologický klub, z. s.
Zoo Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o.
Pořadí hlasování - pro – proti – zdržení (v tomto pořadí jsou také uváděny výsledky hlasování)

 1. VH se zúčastnilo 26 členů, z toho 26 členů s hlasovacím právem (starších 15ti let). VH byla usnášeníschopná.

 2. Byl schválen následující program jednání VH:

  • Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH

  • Činnost revizní komise

  • Hospodaření ZK v roce 2018

  • Zpráva o činnosti ZK v roce 2018

  • Výroční zpráva 2018

  • Informace o počtu členů ZK

  • Návrh rozpočtu a plán činnosti ZK v roce 2019

  • FBS 43

  • různé

  • Závěrečné usnesení

  Hlasování: 26-0-0

 3. Zapisovatelkou byla pověřena Ing. Petra Padalíková a ověřovatelkou zápisu Ing. Věra Vrabcová.

 4. V roce 2019 proběhla kontrola hospodaření ZK za rok 2018, revizní komise ve složení Roman Najbert (předseda), Jitka Polanská a Zuzana Pluhařová se sešla v lednu 2019 a neshledala v hospodaření žádné závady.

 5. Předsedkyně informovala o hospodaření ZK v roce 2018. Rozbor hospodaření je součástí přílohy č. 2. VH hospodaření v roce 2018 schválila.

  Hlasování: 26-0-0

 6. Předsedkyně informovala o činnosti ZK v roce 2018:

  • proběhla 1x Valná hromada (únor) + 3x další setkání s podobným scénářem = informace o ZK, prezentace novinek v zoo (zvířata, akce, expozice…), přednáška, prohlídka novinek či zákulisí zoo (pavilon šelem – mládě medvěda malajského, pavilon exotária – nové expozice plazů, okolí trpasličího hrádku – 110 let). Hlavním programem jsou vždy cestovatelské přednášky včetně fotografické prezentace, často na vysoké úrovni (10. února – Jan Pluháček, Za zvířaty do Svaté země; 16. června – Tomáš Grim, Poslední opravdová končina: Sedmý kontinent; 22. září – Věra Vrabcová, Kolumbie, země kontrastů; 24. listopadu – Stanislav Lhota, Pivaři Bornea).

  • během roku 2018 pomáhali členové ZK při realizaci pořadů pro veřejnost pořádaných zoologickou zahradou, většinou dozorem na stanovištích s aktivní komunikací s návštěvníky zoo (soutěže, výtvarné dílny či další aktivity).

  • v září se uskutečnil zájezd do Zoo Erfurt, který pořádala zoologická zahrada. Všem členům byla nabídka s předstihem rozeslána, zúčastnili se 4 členové ZK.

  • informace o setkání členů a akcích v průběhu roku jsou zveřejňovány na webových stránkách ZK, s programem i fotografiemi.

  • byl zřízen FB profil ZK, kam jsou vkládány fotografie ze setkání či akcí, kterých se účastní členové ZK

  • byl připraven další díl sborníku FBS, Tomus 42, v nákladu 200 kusů, který vydává Zoo Ústí n. L. a který byl v roce 2018 financován Ministerstvem životního prostředí. FBS byl zaslán členům ZK i dalším odběratelům (organizace i jednotlivci) dle stálého rozdělovníku. V .pdf verzi byl také vložen na webové stránky ZK.

 7. VH ukládá předsedkyni Věře Vrabcové vypracovat výroční zprávu za rok 2018 (zhodnocení činnosti během roku + účetní závěrka) a umístit ji na web do konce března 2019.

 8. ZK měl k 31. 12. 2018 následující počet členů: dospělí – 22x, studenti – 3x, děti – 2x, důchodci – 7x, čestní – 2x, referenční – 8x, kolektivní – 1x (Zoo UL). Z toho vyplývá, že celkový počet členů k 31. 12. 2018 je 45, z toho řádných platících členů bylo celkem 34. V roce 2018 zaniklo členství 7 členům kvůli nezaplacení členského příspěvku či odhlášení, z toho byli 3x dospělí, 1x důchodce, 1x dítě a 1x kolektivní.

  Členská základna je celkem stabilizovaná. V roce 2018 došlo ke snížení o 7 členů (5x řádný + 1x referenční – odchod ze zoo + 1x kolektivní), ale 2 členové přibyli, oba řádní (1x dosp. + 1x dítě).

  Noví členové v roce 2018: Irena Němečková, Anna Patricie Vorlíčková.

 9. Byl představen návrh rozpočtu na rok 2018, který připravil výbor ZK. K návrhu bylo několik připomínek:

  Pí. Jitka Polanská vyzvala k navýšení podpory projektu Pesisir Balikpapan o 5.000,- Kč, proběhla diskuze a členové se shodli na původní navrhované výši (zejména s ohledem na mimořádný příspěvek Zoo Plzeň).

  Finální rozpočet je v příloze č. 3

  Hlasování: 22-4-0

 10. FBS 43: Sborník je vydáván Zoo, která bude opětovně žádat na MŽP o dotaci na jeho vydání. Příspěvky do sborníku budou shromažďovány u Ing. Věry Vrabcové. Problém s příspěvky (autorů ubývá), část obsahu řešena zveřejňováním přednášek. Je zde možnost zapojit více zaměstnance zoo (chovatelé či zoologové). Konečný termín dodání příspěvků je 30. 6. 2019. VH ukládá Ing. Vrabcové oslovit přednášející s žádostí o příspěvky do konce března 2019.

 11. Předsedkyně představila plán činnosti na rok 2019. Podobně jako v loňském roce je naplánováno čtvrtletní setkání členů, a v plánu je i vydání dalšího čísla FBS. I nadále bude ZK podporovat projekt Pesisir Balikpapan a opětovně i projekt Tarsius.

  Nikdo neměl další připomínky a proběhlo hlasování o odsouhlasení plánu činnosti.

  Hlasování: 26-0-0

 12. Různé:

  • Členská základna se opět snížila. Předsedkyně vyzvala členy, aby aktivně hledali nové členy. Možné je oslovit Klub aktivních důchodců.

  • Trička – stále se nedaří vytvořit uspokojivý grafický návrh. Členové navrhují vycházet z návrhu trička, které bylo vytvořeno pro S. Lhotu. Členka výboru A. Balejová vytvoří několik návrhů vycházející z tohoto námětu, které se rozešlou členům k názorové diskuzi.

  • FB – nové stránky příliš efektivně nežijí, nejsou žádní přispěvovatelé. Předsedkyně vyzvala členy, aby aktivně přispívali, např. zasláním fotografií z výletu do přírody či z návštěvy zoo či zajímavými odkazy. FB stránky se upraví tak, aby šlo vkládat příspěvky přímo a admin je bude pouze schvalovat. Dalším adminem se stane Vlasta Straková, Denisa Krebsová, Jana Pavlíková.

  • Andrea Balejová navrhuje výrobu a prodej magnetů v prodejně zoo. Denisa Krebsová navrhuje stejným způsobem využít turistické známky. Anadrea Balejová prověří tuto možnost na ekonomickém oddělení zoo.

 13. Valná hromada občanského sdružení Zoologický klub přijímá následující usnesení:

  I. schvaluje:

  1. Hospodaření ZK v roce 2018
  2. Plán činnosti ZK a rozpočet na rok 2019

  II. ukládá:

  1. Výboru pracovat na přípravě FBS, Tomus 43
  2. Předsedkyni oslovit přednášející s žádostí o příspěvky do FBS
  3. Předsedkyni vypracovat výroční zprávu za rok 2018 a zveřejnit ji na webu ZK

  III. bere na vědomí:

  1. Zprávu o činnosti ZK v roce 2018
  2. Nové členy schválené výborem ZK

  Hlasování: 25-0-1

Seznam příloh:

Zapsala: Ing. Petra Padalíková
Správnost zápisu ověřila: Ing. Věra Vrabcová

V Ústí nad Labem dne 2. února 2019