JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

Zoologický klub, z. s.


Čl. 1
Základní ustanovení

  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Zoologického klubu, z. s. (dále jen klubu) a schází se nejméně jedenkrát ročně.

Čl. 2
Valná hromada klubu

  1. Způsob svolávání valné hromady je upraven ve stanovách klubu.

  2. Řízení jednání valné hromady klubu přísluší předsedovi klubu, který může tuto pravomoc delegovat na jiného člena výboru klubu. Řídící jednání valné hromady pak může na místě ustanovit jednoho či více zapisovatelů (pomocníků), kteří mu budou nápomocni zejména ve formulaci závěrečného usnesení jednání valné hromady a v realizaci celkově hladkého průběhu jednání valné hromady klubu.

  3. Průběh jednání valné hromady klubu je stanoven programem jednání valné hromady, který připravuje výbor klubu a jehož schválení je prvním bodem jednání každé valné hromady.

  4. Ke schválení návrhů je nutná nadpoloviční většina kladných hlasů z celkového počtu hlasů těch členů, kteří se jednání účastní.

  5. Za účast na hlasování je považována přítomnost na valné hromadě, doložená zápisem člena v prezenční listině.

  6. Průběh valné hromady, která je volební, je dále upraven volebním řádem klubu.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

  1. Veškeré změny tohoto jednacího řádu valné hromady jsou v pravomoci valné hromady klubu.

  2. Na závěr jednání každé valné hromady klubu tato přijímá písemné usnesení, shrnující výsledky jednání.

  3. Jednací řád vstupuje v platnost dnem schválení valnou hromadou klubu dne 26. 2. 2000. Valnou hromadou klubu ze dne 22. 2. 2020 byl změněn a nahrazen.

V Ústí nad Labem dne 22. 2. 2020

předseda Zoologického klubu