ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Zoologický klub, o. s.


Čl. 1
Základní ustanovení

 1. V souladu se stanovami, které jsou řádně zaregistrovány u Ministerstva vnitra České republiky, je Zoologický klub (dále jen klub) zřízen dle zákona č. 83/1990 v platném znění jako občanské sdružení.
 2. Zoologický klub je samostatný právní subjekt vedený pod IČO: 70693650

Čl. 2
Principy organizace klubu

 1. Způsob vnitřní organizace klubu je určen stanovami klubu.
 2. Základním organizačním článkem klubu je člen klubu. Členství v klubu je řádné, referenční, kolektivní a čestné. Podmínky vzniku členství, trvání členství, zániku členství i práva a povinnosti všech členů upravují stanovy klubu.
 3. Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada.
 4. Výkonným orgánem klubu je výbor v čele s předsedou klubu. Výbor je volen valnou hromadou a funkční období je tříleté.
 5. Jménem klubu jedná předseda, nemůže-li z jakýchkoliv důvodů předseda vykonávat svou funkci, zastupuje jej po dobu nezbytnou výborem klubu pověřený člen výboru klubu.
 6. Výbor klubu může zmocnit kteréhokoliv řádného člena či stanoveného zástupce kolektivního člena zastupováním klubu ve výborem předem stanoveném rozsahu.
 7. Kontrolním orgánem klubu je revizní komise v čele s předsedou. Fukční období revizní komise je tříleté.
 8. Organizační součástí klubu jsou odborné sekce, pokud je valná hromada klubu zřídí. Jejich činnost probíhá plně v souladu se stanovami klubu.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré změny tohoto organizačního řádu jsou v pravomoci valné hromady klubu.
 2. Organizační řád vstupuje v platnost dnem schválení valnou hromadou klubu dne 26. 2. 2000. Valnou hromadou klubu ze dne 13. 11. 2010 byl změněn a nahrazen.

V Ústí nad Labem dne 13. 11. 2010

předseda Zoologického klubu