STANOVY

Zoologický klub, o. s.
(dále jen „klub“)


Základní ustanovení

§1
Vznik

 1. Zoologický klub vznikl na základě zaregistrování stanov u Ministerstva vnitra České republiky (VS/1-1/42909/00-R, ze dne 17. 2. 2000)
 2. Zoologický klub je samostatný právní subjekt vedený pod IČ: 70693650

§2
Sídlo klubu

 1. Sídlo klubu je v Ústí nad Labem, Drážďanská 23, 400 07

§3
Cíle činnosti klubu

 1. Hlavním cílem činnosti je podpora studia a vlastní studium fauny ex-situ a in-situ prostřednictvím odborné práce jednotlivých členů a odborných sekcí klubu.
 2. Dalším cílem činnosti klubu je propagace ochrany přírody a životního prostředí v nejširším smyslu slova.
 3. Součástí činnosti je vydávání sborníku odborných prací klubu „Fauna Bohemiae Septentrionalis“ (dále jen sborník) v časových intervalech a formě určenou valnou hromadou klubu.
 4. Klub spolupracuje s jinými organizacemi a jednotlivci, mající shodné či obdobné cíle, a to jak z České republiky, tak i ze zahraničí.
 5. Klub může být členem a podílet se na chodu, spolupráci a činnosti jiných organizací na základě schválení valnou hromadou klubu.
 6. Dalším cílem je spolupráce se ZOO.

§4
Členství v klubu

 1. Členství v klubu je buď řádné, kolektivní, referenční nebo čestné.
 2. Řádným členem může být každá fyzická osoba, která se ztotožňuje se stanovami klubu a jedná v jeho zájmu.
 3. Kolektivním členem může být každá právnická osoba či organizace, která se ztotožňuje se stanovami klubu a jedná v jeho zájmu.
 4. Referující člen je člen spolupracující organizace, například pracovník zoo podílející se na chodu klubu.
 5. Čestným členem může být fyzická či právnická osoba, nebo organizace, která se mimořádným způsobem zasloužila o naplnění poslání klubu, výzkumu či záchranu ekosystému a biodiverzity.
 6. Členy klubu přijímá výbor klubu a na vědomí bere valná hromada na základě písemné přihlášky za řádného, referenčního či kolektivního člena. Kolektivní, referenční a řádné členství přijaté výborem klubu vzniká dnem zaplacení členského příspěvku.
 7. Čestné členství je navrhováno písemným doporučením řádného člena klubu. Čestné členství je udělováno rozhodnutím valné hromady a vzniká dnem, kdy dotyčný člen čestné členství přijme.

§5
Zánik členství v klubu

 1. Řádné, referenční či kolektivní členství zaniká
  • Písemným prohlášením člena o ukončení členství
  • Nezaplacením členského příspěvku do 3 měsíců po datu splatnosti
  • Vyloučením
  • Úmrtím člena – fyzické osoby, nebo zánikem člena – právnické osoby či organizace
  • Zánikem klubu
 2. Čestné členství zaniká
  • Písemným prohlášením čestného člena o ukončení členství
  • Vyloučením
  • Úmrtím člena – fyzické osoby, nebo zánikem člena – právnické osoby či organizace
  • Zánikem klubu

§6
Práva členů klubu

 1. Účastnit se jednání valné hromady, volit a být volen do všech orgánů klubu, rozhodovat na valné hromadě jedním hlasem. U kolektivních členů, kteří vyslali na jednání valné hromady klubu více zástupců, má právo hlasovat pouze jeden zástupce s platným zplnomocněním.
 2. Navrhovat členy k vyloučení či doporučit udělení čestného členství.
 3. Využívat veškerých služeb poskytovaných klubem včetně benefitů v rámci partnerství klubu, popřípadě smluv o spolupráci v rámci platných dohod.

§7
Povinnosti členů klubu

 1. Dodržovat stanovy klubu a podílet se na uskutečňování cílů klubu.
 2. Řádně a včas uhradit stanovený členský příspěvek určený valnou hromadou.

§8
Orgány klubu

 1. Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada členů. Valné hromadě přísluší:
  • Schvalovat program jednání klubu
  • Schvalovat zprávu výboru klubu o hospodaření v uplynulém roce
  • Schvalovat činnost klubu pro daná období, minimálně do následného jednání valné hromady
  • Určovat výši členského příspěvku členů a schvalovat rozpočet klubu
  • Určit počet členů výboru klubu, počet členů revizní komise, počet odborných sekcí a případných dalších komisí
  • Volit a odvolávat členy výboru a revizní komise, volit a odvolávat předsedu výboru a revizní komise
  • Schvalovat organizační řád klubu, jednací řád valné hromady a volební řád
  • Zřizovat odborné sekce klubu
  • Rozhodovat o vydávání sborníku
  • Rozhodovat o čestném členství
  • Rozhodovat o vyloučení členů
  • Svolat mimořádnou valnou hromadu, požádá-li minimálně 20% členů klubu
  • Usnášet se o rozpuštění klubu či jeho sloučení s jinými subjekty

   Jednání valné hromady se koná minimálně 1x ročně. Valnou hromadu svolává výbor klubu. Za účast na hlasování je považována osobní přítomnost na valné hromadě doložená zápisem člena v prezenční listině, u kolektivních členů v případě účasti více zástupců navíc platným zplnomocněním.
 2. Dalším orgánem klubu je výbor klubu s předsedou. Členové a předseda výboru jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Výboru klubu přísluší:
  • Řídit činnost klubu, za svou činnost odpovídá valné hromadě
  • Zabezpečuje plnění usnesení valné hromady
  • Zpracovává a realizuje plány činnosti a rozpočtu klubu schválené valnou hromadou
  • Koordinuje a řídí činnosti odborných sekcí a dalších komisí, v případě pochybností pozastavuje činnost jednotlivých sekcí do dořešení valnou hromadou
  • Připravuje jednání valné hromady, odborná setkání členů klubu, projednává návrhy podané výboru jednotlivými členy
  • Zajišťuje odborné materiály jako podklady pro vydání sborníku
  • Rozhoduje o přijetí čestného člena
  • Schvaluje spolupráci s ostatními institucemi a organizacemi
  • Předseda klubu jedná jménem klubu, a to vždy na základě rozhodnutí výboru klubu, svolává a řídí schůze výboru klubu a valnou hromadu. Nemůže-li z jakýchkoliv důvodů předseda výboru vykonávat svou funkci, zastupuje jej po dobu nezbytně nutnou výborem klubu pověřený člen výboru.
 3. Revizní komise je kontrolním orgánem hospodářské a odborné činnosti klubu. Členové a předseda jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Revizní komisi přísluší:
  • Dohled nad plněním úkolů stanovených valnou hromadou klubu, dodržováním stanov a zejména dohled nad hospodařením klubu. O svých zjištěních podává zprávy výboru klubu a pro jednání valné hromady připravuje nejméně 1x ročně revizní zprávu.
  • Na základě svých zjištění vydává podklady pro výroční zprávu, kterou schvaluje valná hromada.
  • Dodává podklady hospodaření klubu pro daňové přiznání, které valná hromada bere na vědomí.
  • Revizní komise zodpovídá za svou činnost valné hromadě.
 4. Odborné sekce klubu jsou schvalovány valnou hromadou. Činností podléhají výboru klubu. Odborným sekcím přísluší:
  • Provádět specializovanou odbornou činnost pod záštitou klubu.
  • O své činnosti podávat zprávy výboru a minimálně 1x ročně valné hromadě.
  • Členové odborných sekcí si ze svého středu volí vedoucího. Program činnosti odborných sekcí si stanovují sami členové a o činnosti informují výbor klubu.
  • Dodržovat stanovy a rozpočtová opatření klubu, dodržovat nařízení výboru klubu.

§9
Hospodaření klubu

 1. Hospodaření klubu je stanoveno schváleným rozpočtem valnou hromadou.
 2. Činnost klubu je financována z následujících zdrojů:
  • Členské příspěvky členů
  • Dotace, sponzorské dary, dary a příspěvky ostatních subjektů
  • Reklama
  • Ostatní činnost – publikace, prodej propagačních a výukových materiálů apod.
 3. Hospodaření klubu je vedeno zákonem stanoveným způsobem a každoročně je podáváno daňové přiznání v zákonem stanovené lhůtě.

§10
Zastupování klubu

 1. Klub zastupuje a jeho jménem jedná předseda klubu. Nemůže-li z jakýchkoliv důvodů předseda výboru vykonávat svou funkci, zastupuje jej po dobu nezbytně nutnou výborem klubu pověřený člen výboru.
 2. Jednání stvrzuje podpisem a otiskem razítka klubu.

§11
Závěrečná ustanovení

 1. Při zániku klubu na základě §8 odst. 1, pís. L, těchto stanov dojde k majetkovému vypořádání závazků a pohledávek a případný majetkový zůstatek bude předán jiné právnické či fyzické osobě, která má cíle a poslání shodné s cíli zoologického klubu.
 2. Tyto stanovy byly změněny valnou hromadou dne 13. 11. 2010 a nahrazují doposud platné stanovy VS/1-1/42909/00-R registrované Ministerstvem vnitra 17. 2. 2000, které jsou přílohou.
 3. Změnou stanov došlo i ke změně názvu „Zoologický klub“ na „Zoologický klub, o. s.“.
 4. Změna stanov byla schválena valnou hromadou a nabývá účinnosti od 1. 1. 2011, tak, aby byl řádně ukončen hospodářský rok ke konci zdaňovacího období, tj. ke dni 31. 12. 2010.

V Ústí nad Labem 13. 11. 2010