STANOVY

Zoologický klub, z. s.


Čl. 1
Název a sídlo

 1. Název spolku zní: Zoologický klub, z. s.

 2. Spolek má sídlo v Ústí nad Labem.

 3. Statutárním orgánem spolku je výbor spolku. Jeho jménem jedná předseda výboru nebo jiný pověřený člen výboru.

 4. Spolek je samostatnou právní osobností vymezenou Zákonem č. 89/2012 Sb., Nový Občanský zákoník, v platném znění.

Čl. 2
Cíle činnosti spolku

 1. Hlavním cílem činnosti je podpora studia a vlastní studium fauny ex-situ a in-situ prostřednictvím odborných prací jednotlivých členů.

 2. Dalším cílem činnosti spolku je propagace ochrany přírody a životního prostředí v nejširším smyslu slova.

 3. Spolek aktivně podporuje ochranářské projekty v ČR i v zahraničí.

 4. Spolek spolupracuje s jinými organizacemi a jednotlivci majícími shodné či obdobné cíle, a to jak z České republiky, tak i ze zahraničí.

 5. Spolek může být členem a podílet se na chodu, spolupráci a činnosti jiných organizací na základě schválení valnou hromadou spolku.

 6. Spolek úzce spolupracuje s Muzeem města Ústí nad Labem.

Čl. 3
Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let. Přijetí za člena spolku fyzické osoby mladší 15 let (po souhlasu jeho zákonného zástupce) navrhuje a schvaluje výbor.

 2. Členství ve spolku je buď řádné, kolektivní, referenční nebo čestné.

 3. Řádným členem může být každá fyzická osoba, která se ztotožňuje se stanovami spolku, jedná v jeho zájmu a má řádně uhrazen členský příspěvek.

 4. Kolektivním členem může být každá právnická osoba či organizace, která se ztotožňuje se stanovami spolku, jedná v jeho zájmu a má řádně uhrazen členský příspěvek. Kolektivní členství se dělí podle jeho výše na bronzové, stříbrné, zlaté a diamantové.

 5. Referenční člen je člen spolupracující organizace, například pracovník muzea podílející se na chodu spolku.

 6. Čestným členem může být fyzická či právnická osoba nebo organizace, která se mimořádným způsobem zasloužila o naplnění poslání spolku, výzkumu či záchranu ekosystému a biodiverzity.

 7. Členy spolku přijímá výbor spolku na základě písemné přihlášky za řádného, referenčního či kolektivního člena, na vědomí bere valná hromada. Řádné a kolektivní členství vzniká dnem zaplacení členského příspěvku. Referenční členství vzniká dnem podání přihlášky a je bezplatné, referenční člen není povinen platit členský příspěvek dle čl. 4.

 8. Čestné členství je navrhováno písemným či ústním doporučením řádného člena spolku. Je udělováno rozhodnutím valné hromady a vzniká dnem, kdy dotyčný člen čestné členství přijme. Čestné členství je bezplatné, čestný člen není povinen platit členský příspěvek dle čl. 4.

Čl. 4
Práva a povinnosti členů spolku

 1. Všichni členové spolku mají stejná práva a povinnosti

 2. Člen spolku má zejména právo:

  1. účastnit se jednání valné hromady, volit a být volen do všech orgánů spolku, rozhodovat na valné hromadě jedním hlasem. U kolektivních členů, kteří vyslali na jednání valné hromady spolku více zástupců, má právo hlasovat pouze jeden zástupce s platným zplnomocněním,

  2. navrhovat členy k vyloučení či doporučit udělení čestného členství,

  3. využívat veškerých služeb poskytovaných spolkem včetně benefitů v rámci partnerství spolku, popřípadě smluv o spolupráci v rámci platných dohod.

 3. Člen spolku je zejména povinen:

  1. dodržovat stanovy spolku a podílet se na uskutečňování cílů spolku,

  2. řádně a včas uhradit stanovený členský příspěvek určený valnou hromadou (s výjimkou referenčních a čestných členů),

  3. sdělovat výboru spolku změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 5
Zánik členství ve spolku

 1. 1. Řádné, referenční či kolektivní členství zaniká:

  1. písemným prohlášením člena o ukončení členství,

  2. nezaplacením členského příspěvku do 6 měsíců po datu splatnosti,

  3. vyloučením,

  4. úmrtím člena – fyzické osoby, nebo zánikem člena – právnické osoby či organizace,

  5. zánikem spolku.

 2. Čestné členství zaniká:

  1. písemným prohlášením čestného člena o ukončení členství,

  2. vyloučením,

  3. úmrtím člena – fyzické osoby, nebo zánikem člena – právnické osoby či organizace,

  4. zánikem spolku.

Čl. 6
Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou valná hromada, výbor a kontrolní komise.

 2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jednání je upraven dále ve stanovách.

 3. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

 4. Funkční období volených orgánů jsou 3 roky.

Čl. 7
Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada členů. Valné hromada se schází nejméně jednou ročně.

 2. Valná hromada:

  1. schvaluje program jednání spolku,

  2. schvaluje zprávu výboru spolku o hospodaření v uplynulém roce,

  3. schvaluje činnost spolku pro daná období, minimálně do následného jednání valné hromady,

  4. určuje výši členského příspěvku členů a schvaluje rozpočet spolku,

  5. schvaluje počet členů výboru spolku, počet členů kontrolní komise a případných dalších komisí,

  6. volí a odvolává členy výboru a kontrolní komise, volí a odvolává předsedu výboru a kontrolní komise,

  7. schvaluje organizační řád spolku, jednací řád valné hromady a volební řád,

  8. rozhoduje o čestném členství,

  9. rozhoduje o vyloučení členů,

  10. svolává mimořádnou valnou hromadu, požádá-li minimálně 20 % členů spolku,

  11. usnáší se o rozpuštění spolku či jeho sloučení s jinými subjekty.

 3. Zasedání valné hromady spolku svolává výbor spolku, a to písemnou pozvánkou obsahující program jednání.

 4. Za účast na hlasování je považována osobní přítomnost na valné hromadě doložená zápisem člena v prezenční listině, u kolektivních členů v případě účasti více zástupců navíc platným zplnomocněním.

 5. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.

Čl. 8
Výbor

 1. Statutárním orgánem spolku je výbor spolku s předsedou. Členové a předseda výboru jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.

 2. Výbor spolku má 5 členů.

 3. Předseda spolku jedná jménem spolku, a to vždy na základě rozhodnutí výboru spolku, svolává a řídí schůze výboru spolku a valnou hromadu. Nemůže-li z jakýchkoliv důvodů předseda výboru vykonávat svou funkci, zastupuje jej po dobu nezbytně nutnou výborem spolku pověřený člen výboru.

 4. Výboru spolku přísluší:

  1. řídit činnost spolku, za svou činnost odpovídá valné hromadě,

  2. zabezpečovat plnění usnesení valné hromady,

  3. zpracovávat a realizovat plány činnosti a rozpočtu spolku schválené valnou hromadou,

  4. připravovat jednání valné hromady, odborná setkání členů spolku, projednávat návrhy podané výboru jednotlivými členy,

  5. rozhodovat o přijetí řádných, kolektivních a referenčních členů,

  6. schvalovat spolupráci s ostatními institucemi a organizacemi.

Čl. 9
Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem hospodářské a odborné činnosti spolku. Kontrolní komise má 3 členy. Členové a předseda jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.

 2. Kontrolní komisi přísluší:

  1. dohlížet nad plněním úkolů stanovených valnou hromadou spolku, dodržováním stanov a zejména dohled nad hospodařením spolku. O svých zjištěních podávat zprávy výboru spolku a pro jednání valné hromady připravovat nejméně 1x ročně revizní zprávu,

  2. na základě svých zjištění vydávat podklady pro výroční zprávu, kterou schvaluje valná hromada,

  3. dodávat podklady hospodaření spolku pro daňové přiznání, které valná hromada bere na vědomí,

 3. Kontrolní komise zodpovídá za svou činnost valné hromadě.

Čl. 10
Hospodaření spolku

 1. Hospodaření spolku je stanoveno schváleným rozpočtem valnou hromadou.

 2. Činnost spolku je financována z následujících zdrojů:

  1. členské příspěvky členů,

  2. dotace, sponzorské dary, dary a příspěvky ostatních subjektů,

  3. reklama,

  4. ostatní činnost – publikace, prodej propagačních a výukových materiálů apod.

 3. Hospodaření spolku je vedeno zákonem stanoveným způsobem a každoročně je podáváno daňové přiznání v zákonem stanovené lhůtě.

Čl. 11
Jednání jménem spolku

 1. Spolek zastupuje a jeho jménem jedná předseda spolku. Nemůže-li z jakýchkoliv důvodů vykonávat svou funkci, zastupuje jej po dobu nezbytně nutnou pověřený člen výboru.

 2. Jednání stvrzuje podpisem a otiskem razítka spolku.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 2. Rozhodne-li valná hromada o zrušení spolku, provede se likvidace. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi řádné členy rovným dílem, nerozhodne-li valná hromada při zrušení spolku jinak.

 3. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

 4. Tyto stanovy byly projednány a schváleny valnou hromadou ze dne 22. 2. 2020, s tím, že v plném rozsahu nahrazují stanovy přijaté a platné valnou hromadou ze dne 12.12.2015.

V Ústí nad Labem, 22. února 2020

Ing. Věra Vrabcová
(předseda spolku)