ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Zoologický klub, z. s.


Čl. 1
Základní ustanovení

 1. V souladu se stanovami, které jsou řádně zaregistrovány u Ministerstva vnitra České republiky, je Zoologický klub, z. s. (dále jen klub) zřízen dle zákona č. 83/1990 v platném znění jako zapsaný spolek.

 2. Zoologický klub, z. s. je samostatný právní subjekt vedený pod IČO: 70693650

Čl. 2
Principy organizace klubu

 1. Způsob vnitřní organizace klubu je určen stanovami klubu.

 2. Základním organizačním článkem klubu je člen klubu. Členství v klubu je řádné, referenční, kolektivní a čestné. Podmínky vzniku členství, trvání členství, zániku členství i práva a povinnosti všech členů upravují stanovy klubu.

 3. Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada.

 4. Výkonným orgánem klubu je výbor v čele s předsedou klubu. Výbor je volen valnou hromadou a funkční období je tříleté.

 5. Jménem klubu jedná předseda, nemůže-li z jakýchkoliv důvodů předseda vykonávat svou funkci, zastupuje jej po dobu nezbytnou výborem klubu pověřený člen výboru klubu.

 6. Výbor klubu může zmocnit kteréhokoliv řádného člena či stanoveného zástupce kolektivního člena zastupováním klubu ve výborem předem stanoveném rozsahu.

 7. Revizním orgánem klubu je kontrolní komise v čele s předsedou. Funkční období kontrolní komise je tříleté.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré změny tohoto organizačního řádu jsou v pravomoci valné hromady klubu.

 2. Organizační řád vstupuje v platnost dnem schválení valnou hromadou klubu dne 26. 2. 2000. Valnou hromadou klubu ze dne 22. 2. 2020 byl změněn a nahrazen.

V Ústí nad Labem dne 22. 2. 2020

předseda Zoologického klubu