Za gorilami do Afriky

Thursday, November 07, 2019 12:00 AM, V. Vrabcová

photo Dne 19. října se v Zooškole Heinricha Lumpeho uskutečnilo třetí setkání členů ZK v roce 2019.

 Tématem bylo další směřování ZK s ohledem na personální změny, ke kterým došlo v zoo a které se úzce dotýkají práce výboru a další spolupráce se zoologickou zahradou.

Předsedkyně na úvod přivítala všechny přítomné a informovala je o aktuální situaci, ve které se nacházejí někteří členové výboru ZK (odvolání z funkce, výpovědi…). Z toho důvodu se po společné diskuzi rozhodli k rezignaci, neboť zajištění další spolupráce stávajícího výboru se zoo není možné. Zachování ZK výbor jednomyslně podporuje. Předložil tedy přítomným dvě možné varianty dalšího směřování ZK:

1) Zachování činnosti ZK ve stávající podobě, tedy při zoo. Aby činnost ZK mohla být zachována, je nutné zvolit nový výbor, který by dokázal zajistit pokračování spolupráce se zoo. Toto řešení je podmíněno nalezením minimálně pěti aktivních členů, kteří by zajišťovali veškerou agendu ZK a komunikaci při spolupráci se zoo.

2) Transformace ZK, což znamená, že bude ukotven pod jinou organizací v Ústí nad Labem. Výbor ZK prodiskutoval všechny možné varianty, které připadají v úvahu (Severočeská knihovna, UJEP, Muzeum). Jako perspektivní se jeví navázání spolupráce s Muzeem města Ústí nad Labem, orientačně byly zjištěny i možnosti k činnosti - setkávání členů a pořádání přírodovědných přednášek na půdě muzea vč. zajištění zázemí (tedy totožná činnost jako dosud), permanentní vstupenka do muzea, dále např. terénní výlety za pozorováním ptactva (ornitolog V. Beran), možná dobrovolnická pomoc při akcích muzea, návštěvy depositáře apod. Zároveň však tímto krokem ZK ztratí benefity volného vstupu do zoo, účast na akcích pořádaných zoo (např. zahraniční zájezd) apod.

Následovala diskuze se členy, která zahrnovala několik nosných myšlenek (dobrovolnická práce v zoo při akcích pro veřejnost; využívání volného vstupu do zoo – většina členů jej vnímá jako benefit, ale není pro ně primárně důvodem k členství v ZK; návrh na schůzku s vedením zoo…). Jedním z nejvystihujících byl příspěvek, že ZK vznikl historicky jako platforma, která sdružovala amatérské zoology zaměřené na severočeský region, na problematiku zoo nebyla navázána. V posledních letech se klub transformoval spíše jako „spolek přátel zoo“, ne účelově, ale tím, že amatérští zoologové již nevyvíjeli činnost. Je to historický vývoj. Důležité je, že je zde osoba, která ho udržuje v chodu.

Závěrem předsedkyně vyzvala členy, aby si nové informace řádně promysleli, popř. nominovali potenciální nové členy výboru, popř. se přímo přihlásili členové, kteří mají o tuto funkci zájem. Další setkání členů ZK bude v prosinci formou Valné hromady. Zde proběhne další diskuze a hlasování o výše uvedených variantách.

Po projednání této záležitosti následovala přednáška milovníka přírody, mecenáše ochranářských projektů, někdejšího pracovníka pražské zoo a gorilího táty v jedné osobě Marka Ždánského, který se svého vyprávění zhostil jako vždy s humorem jemu vlastním. Posluchači se dozvěděli více o jeho výpravách za gorilami do volné přírody (Rwanda, Uganda, Kongo) včetně srovnání s životem těchto lidoopů v zoo.