VOLEBNÍ ŘÁD

Zoologický klub, z. s.


Čl. 1
Základní ustanovení

 1. Provádět volby do všech orgánů klubu přísluší volební valné hromadě Zoologického klubu, z. s. (dále jen klubu).

Čl. 2
Volby do orgánů klubu

 1. Je-li třeba uskutečnit v souladu se stanovami klubu volby do výboru klubu či kontrolní komise klubu, je valná hromada předem prohlášena za valnou hromadu volební. Volební valné hromadě pak přísluší uskutečnit, krom jiného, i volby do výše uvedených orgánů klubu, včetně volby předsedů těchto orgánů.

 2. Volby do jednotlivých orgánů klubu probíhají v souladu se stanovami klubu.

 3. Průběh voleb řídí předseda klubu, popřípadě jiný, předsedou pověřený, člen výboru klubu.

 4. Pro zajištění průběhu voleb je pro řízení voleb jmenována nejméně tříčlenná volební komise, která má za úkol sestavovat kandidátky na základě jednotlivých návrhů, sčítat hlasy v průběhu každé volby, evidovat výsledky hlasování a celkově zajišťovat hladký průběh voleb.

 5. Pro zvolení kandidáta, který byl navržen do kterékoliv funkce v klubu a kandidaturu přijal, je nutná nadpoloviční většina kladných hlasů z celkového počtu hlasů všech členů, kteří se voleb účastní.

 6. Platný volební hlas mají členové klubu starší 15 let.

 7. Za účast na hlasování je považována přítomnost na valné hromadě, doložená zápisem člena v prezenční listině.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré změny tohoto volebního řádu jsou v pravomoci valné hromady klubu.

 2. O výsledku voleb do orgánů klubu je proveden písemný zápis do usnesení jednání valné hromady klubu.

 3. Funkční období každého nově zvoleného člena výboru klubu a revizní komise klubu, včetně předsedů těchto orgánů, začíná okamžikem jejich zvolení.

 4. Volební řád vstupuje v platnost dnem schválení valnou hromadou klubu dne 26. 2. 2000. Valnou hromadou klubu ze dne 22. 2. 2020 byl změněn a nahrazen.

V Ústí nad Labem dne 22. 2. 2020

předseda Zoologického klubu